animals

  • Genetically engineered pigs manifesting pancreatic agenesis with severe diabetes
    Masaki Nagaya, Koki Hasegawa, Masahito Watanabe, Kazuaki Nakano, Kazutoshi Okamoto, Takeshi Yamada, Ayuko Uchikura, Kenji Osafune, Harumasa Yokota, Taiji Nagaoka, Hitomi Matsunari, Kazuhiro Umeyama, Eiji Kobayashi, Hiromitsu Nakauchi, Hiroshi Nagashima