kidney biopsies

  • Clinicopathological features of fast eGFR decliners among patients with diabetic nephropathy
    Kengo Furuichi, Miho Shimizu, Masayuki Yamanouchi, Junichi Hoshino, Norihiko Sakai, Yasunori Iwata, Tadashi Toyama, Shinji Kitajima, Akinori Hara, Yukio Yuzawa, Hiroshi Kitamura, Yoshiki Suzuki, Hiroshi Sato, Noriko Uesugi, Yoshihiko Ueda, Shinichi Nishi, Tomoya Nishino, Kenichi Samejima, Kentaro Kohagura, Yugo Shibagaki, Hirofumi Makino, Seiichi Matsuo, Yoshifumi Ubara, Hitoshi Yokoyama, Takashi Wada