urinalysis

  • Methylation pattern of urinary DNA as a marker of kidney function decline in diabetes
    Takeshi Marumo, Junichi Hoshino, Wakako Kawarazaki, Mitsuhiro Nishimoto, Nobuhiro Ayuzawa, Daigoro Hirohama, Masayuki Yamanouchi, Yoshifumi Ubara, Toshikazu Okaneya, Takeshi Fujii, Kazunari Yuki, Yoshihito Atsumi, Atsuhisa Sato, Eri Arai, Yae Kanai, Tatsuo Shimosawa, Toshiro Fujita