Clinical care/education/nutrition/psychosocial research

Trends in glycemic control in patients with insulin therapy compared with non-insulin or no drugs in type 2 diabetes in Japan: a long-term view of real-world treatment between 2002 and 2018 (JDDM 66)

Hiroki Yokoyama, Shin-ichi Araki, Katsuya Yamazaki, Koichi Kawai, Shin-Ichiro Shirabe, Mariko Oishi, Azuma Kanatsuka, Noriharu Yagi, Daijiro Kabata, Ayumi Shintani, Hiroshi Maegawa, for the JDDM study group, Atsushi Hasegawa, Masakazu Kato, Yoshio Kurihara, Naoki Manda, Kazuhiro Miyazawa, Tetsuya Moriai, Kenichi Tsuchida, Daishiro Yamada, Hiroki Yokoyama, Haruhiko Yoshimura, Makoto Nakazono, Yasushi Ishigaki, Yoshihiko Takahashi, Fuminobu Okuguchi, Hiroshi Yamaguchi, Takashi Ajihara, Takeshi Osonoi, Miyoko Saito, Katsuya Yamazaki, Koichi Kawai, Shigetake Ko, Susumu Nakamura, Akira Tsuruoka, Daigaku Uchida, Mitsutoshi Kato, Hiroshi Takamura, Osamu Tomonaga, Akio Ueki, Koichi Hirao, Kotaro Iemitsu, Akira Kanamori, Hajime Maeda, Masahiko Takai, Hiroshi Takeda, Masato Takaki, Hikari Suzuki, Yuki Kono, Sumio Kato, Hiroshi Hayashi, Atsunori Kashiwagi, Hiroshi Maegawa, Ituko Miyazawa, Akiko Hosokawa, Takashi Noto, Koichi Iwasaki, Masahiro Iwamoto, Masae Minami, Hiroshi Ninomiya, Kokichi Tanaka, Yoshifumi Yokomizo, Kohei Yamaguchi, Katsushige Abe, Nobuyuki Abe, Nobuki Yano, Michiko Chosa, Noriharu Yagi, Takako Arakaki

10.1136/bmjdrc-2021-002727

May 3, 2022