Obesity studies

Abdominal visceral and subcutaneous adipose tissues in association with cardiometabolic risk in children and adolescents: the China Child and Adolescent Cardiovascular Health (CCACH) study

Yinkun Yan, Junting Liu, Xiaoyuan Zhao, Hong Cheng, Guimin Huang, Jie Mi, for the China Child and Adolescent Cardiovascular Health study (CCACH) research group, Hongbo Dong, Dongqing Hou, Fangfang Chen, Linghui Meng, Qin Liu, Meixian Zhang, Wenpeng Wang, Lijun Wu, Jinghui Sun, Xiaona Wang, Ying Li, Weili Yan, Fang liu, Yi Zhang, Yi Cheng, Shaoke Chen, Qian Zhao, Fang Cao, Kai Mu, Dayan Niu, Bo Xi, Min Zhao, Feng Xiong, Gaohui Zhu, Wenqing Ding, Ling Zhang, Leina Jia

10.1136/bmjdrc-2019-000824

December 8, 2019