Pathophysiology/complications

Two-year longitudinal trajectory patterns of albuminuria and subsequent rates of end-stage kidney disease and all-cause death: a nationwide cohort study of biopsy-proven diabetic kidney disease

Masayuki Yamanouchi, Kengo Furuichi, Junichi Hoshino, Tadashi Toyama, Miho Shimizu, Yuta Yamamura, Megumi Oshima, Shinji Kitajima, Akinori Hara, Yasunori Iwata, Norihiko Sakai, Yuki Oba, Shusaku Matsuoka, Daisuke Ikuma, Hiroki Mizuno, Tatsuya Suwabe, Naoki Sawa, Yukio Yuzawa, Hiroshi Kitamura, Yoshiki Suzuki, Hiroshi Sato, Noriko Uesugi, Yoshihiko Ueda, Shinichi Nishi, Hitoshi Yokoyama, Tomoya Nishino, Kenichi Samejima, Kentaro Kohagura, Yugo Shibagaki, Hirofumi Makino, Seiichi Matsuo, Yoshifumi Ubara, Takashi Wada

10.1136/bmjdrc-2021-002241

August 12, 2021