ultrasensitive ELISA

  • Urinary adiponectin as a new diagnostic index for chronic kidney disease due to diabetic nephropathy
    Shinnosuke Yamakado, Hiroki Cho, Mikio Inada, Mika Morikawa, Yong-Huang Jiang, Kenji Saito, Kazunari Nakaishi, Satoshi Watabe, Hitomi Takagi, Mugiho Kaneda, Akira Nakatsuma, Masaki Ninomiya, Hitomi Imachi, Takeshi Arai, Takuo Yoshimoto, Koji Murao, Jyun-Hao Chang, Shih-Min Chen, Yi-Chen Shih, Min-Jing Zeng, Liang-Yin Ke, Chu-Huang Chen, Teruki Yoshimura, Toshiaki Miura, Etsuro Ito